Навігація


Головна
ПОСЛУГИ
Гостьова книга
Правила користування
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow РПС arrow Регіональна економіка - Качан Є.П.
Наступна >
Регіональна економіка - Качан Є.П.

У підручнику проаналізовано і систематизовано теорії та концепції просторової організації господарства, суть та механізми реалізації державної регіональної економічної політики, основні підходи щодо пожвавлення розвитку регіонів України. Детально досліджено особливості розвитку господарства в галузевому і регіональному вимірах. Розкрито наукові засади раціонального та ефективного природокористування і природоохоронної діяльності.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами економіки регіонів і територіального розвитку України.


Вид‑во 2011 р.

Завантажити

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВАЧастина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИРозділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА". ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА1.1. Джерела походження та напрями формування науки про регіони і територіальну організацію господарства (економіки)Соціальна й економічна географіяРозміщення продуктивних сил Регіональна економіка (РЕ)РегіоналістикаРегіоналізмРегіонологія (регіонознавство) Сучасний стан української науки про регіони і територіальну організацію господарства 1.2. Предмет і об'єкти дослідження, мета, завдання й методи сучасної регіональної економікиПредмет і об'єкти дослідження регіональної економікиМета і завдання регіональної економіки як науки Регіональна економіка в системі інших наук Загальне уявлення про методи і методологію регіональних досліджень 1.3. Теорії та концепції регіональної економікиСтруктура теорії регіональної економіки і просторової організації господарства (ПОГ)1.3.1. Зарубіжні теорії та концепції регіональної економіки і просторової організації господарства1.3.2. Концепції й теорії територіальної організації господарствРозділ 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ2.1. Економічні закони суспільного розвитку і закономірності РПС, їх об'єктивний характер2.2. Сучасні процеси глобалізації та регіоналізації, їх взаємозв'язок2.3. Диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку2.4. Основні закономірності розміщення продуктивних сил2.5. Принципи розміщення продуктивних сил2.6. Чинники розміщення продуктивних сил2.7. Основні напрями подальшого розвитку продуктивних сил УкраїниРозділ 3. НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА Й ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ3.1. Наукові методи аналізу просторової організації господарства3.1.1. Загальнонаукові методи дослідження3.1.2. Спеціальні методи дослідження3.2. Методи аналізу соціально-економічного розвитку регіонів (регіональна діагностика)3.2.1. Методи і показники, за якими оцінюється рівень розвитку регіонів3.2.2. Методи визначення спеціалізації" комплексності та ефективності регіонального розвитку3.3. Методи прогнозування розміщення продуктивних сил та економіки регіонівГалузеві схеми-прогнозиРегіональні (територіальні) схеми-прогнози3.4. Районне плануванняРозділ 4. РЕГІОН У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ4.1. Поняття про регіонПоняття про територію, регіон, районПоняття про таксониПоняття про економічний простір Співвідношення понять "економічний регіон", "економічний район", "адміністративно-територіальний поділ" Суть поняття "економічний регіон"4.2. Територіальний поділ праці й територіальна організація господарстваСуть і форми суспільного поділу праці Поняття про територіальний поділ праці (ТПП)Поняття про територіальну організацію господарства та її форми4.3. Види економічних регіонів. Проблеми типологіїТрадиційні види економічних регіонівНові концепції регіонівПоняття про економічні кластериПроблеми типології регіонів4.4. Структура економічного регіонуСкладові економічного регіону: природа — господарство — населення Галузева структура регіону Спеціалізація, комплексність, ефективність економічного регіону 4.5. Проблемні регіони та їх типологіяПоняття про проблемні регіони Типи проблемних регіонів 4.6. Регіони зі спеціальним режимом інвестування — спеціальні економічні зониПоняття про спеціальні економічні зони (СЕЗ) Переваги і недоліки функціонування СЕЗ. Зарубіжний досвідЗони вільної торгівлі Інноваційні зони Розділ 5. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ Й ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА5.1. Економічне районування: поняття, суть, види й основні ознаки5.2. Принципи і чинники економічного районування5.3. Еволюція економічного районування. Інтегральне районування5.4. Показники, що характеризують спеціалізацію і комплексний розвиток економічних районів5.5. Проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та економічного районування УкраїниРозділ 6. СУТНІСТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ6.1. Державна регіональна економічна політика: поняття, суть6.2. Суб'єкти й об'єкти державної регіональної економічної політики6.3. Принципи та мета державної регіональної економічної політики6.4. Завдання державної регіональної економічної політики6.5. Управління регіональним розвитком6.6. Механізм реалізації регіональної економічної політикиПоняття про механізм реалізації регіональної економічної політики, фінансові потоки у регіонах Правова база реалізації механізму регіональної політикиПоняття про фінансові ресурси і фінансові потоки у регіонахФінансово-бюджетна система регіонів Суть і принципи місцевого самоврядування Поняття про регіональні (місцеві) бюджети, їх функції та завдання Суть і принципи регіональної податкової політикиВиди місцевих податків і зборів Формування позабюджетних, валютних та інших цільових фондів місцевих органів владиКредитно-фінансові регіональні системи Регіональні цінні папери і фондові ринкиСтратегічне планування регіонального розвитку Прогнозування регіонального розвитку Принципи вироблення, мета і механізми реалізації програм Частина ІІ. РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛРозділ 7. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ7.1. Населення і трудовий потенціал УкраїниДемографічна ситуаціяМіграція населенняРівень життя населенняНаціональний склад населенняМіське і сільське розселенняТрудовий потенціал7.2. Природно-ресурсний потенціал УкраїниКласифікація природних ресурсів Оцінка природної складової життєдіяльностіЗабезпеченість України природними ресурсамиСтан і проблеми використання надр (мінерально-сировинних ресурсів): паливно-енергетичних, рудних і нерудних ресурсівЗемельні ресурси Водні ресурси Лісові й біологічні ресурсиРекреаційні ресурсиЗагальні проблеми охорони і раціонального використання природних ресурсів 7.3. Виробничий потенціалСтруктура виробничих фондів і їх використання Вплив НТП на розвиток і розміщення продуктивних сил 7.4. Науковий потенціал: суть, структура, динамікаРозділ 8. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І ТРАНСФОРМАЦІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ8.1. Зміст понять "господарство", "національна економіка", "економічна система"8.2. Показники розвитку національної економіки та економічного розвитку країн8.3. Структура господарстваРозділ 9. МІЖГАЛУЗЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ Й РОЗМІЩЕННЯ9.1. Паливно-енергетичний комплексНафтова промисловість Газова промисловість Торф'яна промисловість Електроенергетика9.2. Металургійний комплекс УкраїниРегіональні особливості розміщення металургійного комплексу Проблеми і перспективи розвитку металургійного комплексу України 9.3. Машинобудівний комплексВажке машинобудування 9.4. Хіміко-лісовий комплекс УкраїниХімічна промисловість Лісопромисловий комплекс Регіональні особливості розміщення хіміко-лісового комплексу Проблеми і перспективи розвитку хіміко-лісового комплексу України. 9.5. Будівельний комплексПроблеми та перспективи галузі 9.6. Агропромисловий комплекс УкраїниРоль агропромислового комплексу (АПК) в національній економіці, його структура та форми організаціїХарчова промисловість як основна переробна ланка АПКІнвестиційно-інноваційна діяльність в АПК і продовольча безпека. Проблеми та перспективи розвитку АПК 9.7. Легка промисловість України9.8. Соціальний комплекс УкраїниПоняття соціального комплексу і його роль у суспільному розвитку УкраїниСучасний стан розвитку та особливості розміщення соціального комплексу України9.9. Транспортний комплекс і зв'язокЗалізничний транспорт Невідповідність ширини українських колій ширині європейських колій Морський транспорт Річковий транспортАвтомобільний транспорт Трубопровідний транспорт Газопровідний транспортПовітряний транспортМіський пасажирський транспортЗв'язок в УкраїніРозділ 10. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ, ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ІНШІ СВІТОВІ СТРУКТУРИ10.1. Роль зовнішньоекономічних зв'язків в умовах сучасної глобалізації і регіоналізації економіки світу10.2. Основні форми міжнародних економічних зв'язків10.3. Зовнішньоторговельний баланс країни10.4. Зовнішньоторговельний баланс послуг10.5. Членство України в СОТ, його переваги та недоліки10.6. Міжнародні фінансово-кредитні відносини України10.7. Іноземне інвестування та його види10.8. Роль трудових міграцій в інвестуванні економіки10.9. Вивезення капіталу з України і роль офшорних зон10.10. Роль спільних підприємств і спеціальних економічних зон у формуванні економіки України10.11. Інноваційні зв'язки України та їх форми10.12. Сфера інформаційних послуг10.13. Туристично-рекреаційні послуги10.14. Інтеграція України у міжнародні організації10.15. Співробітництво України з країнами СНДРозділ 11. ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ11.1. Сталий розвиток: екологія та економічний прогрес11.2. Розвиток і довкілля. Вигоди від екологічно орієнтованих дій11.3. Зміст поняття сталого розвитку11.4. Методичні підходи до розробки індикаторів стійкого розвитку11.5. Типологія індикаторів сталого розвитку: індикатори руху, стану і реакції11.6. Інтегральні показники сталого розвитку11.7. Пріоритети збалансованого розвитку УкраїниЧастина III. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВРозділ 12. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЄДНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ12.1. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку України12.2. Типологія регіонів України за рівнем і особливостями розвиткуРозділ 13. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ13.1. Столичний економічний районПриродні умови і ресурси Населення Господарство району Актуальні проблеми району (економічні, соціальні, екологічні)13.2. Донецький економічний районПриродні умови і ресурсиНаселення Господарство району 13.3. Придніпровський економічний районПриродні умови і ресурси НаселенняГосподарство 13.4. Північно-Східний економічний районПриродні умови і ресурси Населення Господарство Пріоритети розвитку13.5. Причорноморський економічний районПриродні умови і ресурси Населення Господарство 13.6. Карпатський економічний районПриродні умови і ресурси Населення Господарство 13.7. Подільський економічний районПриродні умови і ресурси Населення Господарство 13.8. Центральний економічний районПриродні умови і ресурсиНаселення регіону Господарство13.9. Волинський економічний район (Північно-Західний)Природні умови і ресурси НаселенняГосподарство районуЧастина IV. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВАРозділ 14. НАУКОВІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ14.1. Природокористування і його ресурсні, економічні, соціальні та екологічні аспекти14.2. Сучасні концепції взаємодії людини і навколишнього середовища14.3. Основні форми, обсяги і наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище14.4. Екологія як основа гармонізації відносин суспільства і природи14.5. Система управління екологічною безпекою в Україні14.6. Загальні функції державної системи екологічного управлінняЕкологічне законодавство України Екологічне прогнозування Екологічне планування14.7. Спеціальні функції державного екологічного управлінняЕкологічна стандартизація і екологічне нормуванняЕкологічне ліцензування Екологічна сертифікація. Оцінювання впливу на навколишнє середовище Екологічний моніторинг Екологічна паспортизаціяРозділ 15. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ І СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ15.1. Поняття про екологічний моніторинг15.2. Суб'єкти екологічного моніторингу в Україні15.3. Види екологічного моніторингу довкілля15.4. Перспективи розвитку екологічного моніторингу довкілля в УкраїніРозділ 16. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА16.1. Економічні засади природокористування та охорони довкілля16.2. Економічне оцінювання природних ресурсів16.3. Платежі і збори за використання природних ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища та інші шкідливі впливи на довкілляПлатежі за використання природних ресурсів Платежі за забруднення навколишнього природного середовища 16.4. Податкова екологічна політика та екологічні інструменти митної політики держави16.5. Система штрафних санкцій за порушення вимог екологічного законодавства16.6. Надання субсидій, дотацій, грандів і премій на природоохоронні цілі16.7. Цінові інструменти в контексті розвитку економічного механізму природокористування16.8. Екосистемні виплати і відшкодування16.9. Екологічне страхування16.10. Фонди охорони навколишнього природного середовищаРозділ 17. ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ17.1. Поняття про оцінювання екологічних результатів економічної діяльності17.2. Показники загальної економічної ефективності природоохоронних заходів17.3. Порівняльна економічна ефективність природоохоронних затрат та економічних результатів природоохоронних заходівРозділ 18. СВІТОВИЙ ДОСВІД І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА18.1. Поняття і структура екологічної політики18.2. Міжнародна діяльність у галузі охорони довкілля18.3. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси